Tekst/auteurs: Rutger Wolfson
isbn: 978-90-78088-13-4   ..  € 9,90  .. koop publicatie


. Roept fundamentele vragen op over de rol van het museum
. Hoe kunnen musea zich verhouden tot dagelijkse en populaire cultuur?
 verder
Welke rol spelen beeldende kunst en musea in onze samenleving? En welke rol zouden ze kúnnen spelen?
De onaantastbare positie die kunst lange tijd heeft genoten is niet langer vanzelfsprekend. Daarmee is ook de autoriteit van het museum onder druk komen te staan.
Tegenwoordig is er meer aandacht voor bezoekersaantallen dan voor de bredere maatschappelijke taak van het museum. Hiermee is de vraag wat kunst en musea voor de samenleving (kunnen) betekenen versmald.
Deels is dit aan musea zelf te wijten. Bij het formuleren van hun opdracht hebben zij zich te lang beperkt tot gemeenplaatsen en vage abstracties, of tot het opsommen van hun kerntaken. Maar zouden musea zich niet veel nadrukkelijker tot de samenleving moeten verhouden? verder
Rutger Wolfson, auteur van het geruchtmakende Kunst in Crisis* (2003), zet in dit prikkelende essay opnieuw aan tot een fundamentele discussie over het huidige kunstklimaat.
In Het museum als plek voor ideeën wordt het instituut museum opnieuw gedefinieerd. Deze meer open definitie biedt niet alleen ruimte aan kunst, maar ook aan interessante uitingen van massacultuur. Daarbij is het museum als plek voor ideeën een bijzondere vorm van openbare ruimte, waar reflectie op en debat over de samenleving mogelijk is. Maar vooraleer musea deze rol kunnen spelen, moeten zij eerst zichzelf opnieuw durven uitvinden en het dominante kunsthistorische perspectief loslaten. terug
Het museum als plek voor ideeën
Grafisch ontwerp: Mevis & Van Deursen .. 88 blz .. 21 x 14,5 cm .. paperback .. Nederlands